SM-MORMUSKOINTISÄÄNNÖT, päivitetty 4.3.2014

1 § Kilpailun nimi on Mormuskoinnin Suomenmestaruuskilpailu ja se on avoin kaikille kalastuksen harrastajille. Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta Suomenmestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle, Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle joka on SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen.

a) Henkilökohtaisista mestaruuksista:

Kilpailussa kilpaillaan henkilökohtaisista mestaruuksista seuraavissa sarjoissa:
- miesten sarjassa (20-59vuotiaat miehet )
- miesveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
- naisten sarjassa (20-59vuotiaat naiset)
- naisveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
- alle 19-vuotiaiden sarjassa
- alle 15-vuotiaiden sarjassa
- alle 12 -vuotiaiden sarjassa
Nuorten alle 19-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna19, 18, 17,16 vuotta täyttävät.
Nuorten alle 15-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät.
Nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat.
Jokaisella alle 12-vuotiaalla saa olla nimetty tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti osallistua pilkkimiseen.
b) Joukkuemestaruuksista:
- miesten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
- miehet yli 60v joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
- naisten ja naiset yli 60v joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue, saa olla molemmista naisten sarjoista)
- nuorten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue) alle 19- ja 15-vuotiaiden sarjoissa kilpailevista

2 § Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu vain etukäteen, SM-kutsussa kisan järjestäjän ilmoittamaan osoitteeseen ja määräaikaan mennessä.

3 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

4 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.

5 § Kilpailu koostuu kahdesta 3 tunnin osakilpailusta. Ylitsepääsemättömien vaikeuksien vallitessa kilpailu on laillinen kestettyään yli 1,5 h. Järjestäjä voi rajoittaa kilpailuaikaa mm. sääolojen vuoksi (ankara pakkanen). Rajoittamisesta on kuitenkin mainittava ennen erän alkamista.

6 § Kukin sarja kilpailee omassa kilpailuruudussaan. Mikäli kilpailijoita on vähän, voidaan nuorten sarjojen kilpailijat sijoittaa samaan ruutuun ja naisten sarjojen (naiset ja naisveteraanit) kilpailijat samaan ruutuun.
Kilpailuruudut ovat suorakaiteen muotoisia ja niiden vähimmäiskoko riippuu kunkin sarjan kilpailijoiden määrästä.
Vähimmäispinta-ala kilpailijaa kohden ruudussa on 400 m2. Kilpailuruudun lyhyemmän sivun pituus tulee olla vähintään 1/3 pitemmän sivun pituudesta. Kussakin ruudussa voidaan järjestää vain yksi osakilpailu.
Järjestäjän merkitsemällä kilpailualueella harjoittelu seitsemän (7) kilpailua edeltävän vuorokauden (alkaen 00:00) aikana on kielletty.

7 § Kilpailujärjestäjä antaa jokaiselle kilpailijalle kaksi kilpailijan tunnusnumerolla varustettua merkkilippua avantojen merkitsemiseksi. Lippujen on kooltaan oltava kilpailijoiden ja muiden helposti havaittavissa.
Ruutuun siirryttyään kilpailija saa poistaa kairan teräsuojuksen. Ruudun sisällä kilpailijat eivät saa mennä 5 m toisiaan lähemmäksi. Kiistanalaiset tapaukset ratkaisee ruututuomari. Ensiksi paikalle tulleella kilpailijalla on etulyöntiasema. Merkkilipun heittäminen paikan valtaamiseksi on kielletty.
Aloitusmerkin jälkeen kilpailijat voivat liikkua ruudussaan vapaasti ja tehdä niin monta reikää kuin haluavat. Paikan katsotaan olevan varattu, kun merkityn reiän kairaaminen on aloitettu. Aloitusajankohdaksi katsotaan hetki, jolloin kaira koskettaa jäätä. Kalastettaessa pitää muiden kilpailijoiden lipuin merkittyihin paikkoihin olla väliä vähintään 5 m. Kilpailijalla  voi kerrallaan olla kaksi avantoa merkittyinä lipuin. Kilpailijan aloittaessa uuden reiän kairaamisen, pitää toinen varauslipuista olla mukana sijoitettavaksi tehtävälle avannolle. Lippua ei saa sijoittaa yli 30 cm etäisyydelle avannosta. Lipun tulee näkyä selvästi tuomarille ja muille kilpailijoille. Kilpailijat voivat jättää merkitsemänsä avannon viereen tarvikkeensa, mukaan lukien reppuistuin, kalastusvälineet ja jääkaira. Merkitsemättömällä avannolla ei saa kalastaa. Reiän ´käyttäminen´ millä muulla tavalla hyvänsä, syöttäminen ja kairaaminen mukaan lukien, katsotaan kalastamiseksi.

8 § Kilpailija voi samanaikaisesti kalastaa vain yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla, johon kiinnitetty yksi yksihaaraisella koukulla varustettu mormuska. Mormuskan rungon ja koukun tulee olla kiinteästi kiinni toisissaan. Mormuskan rungon pituus ei saa olla yli 15 mm. Lisäpainojen käyttö siimassa mormuskan ylä- tai alapuolella on kielletty.
Mormuskan voi varustaa luonnollisella tai keinotekoisella syötillä tai houkuttimella.
Kalojen saa houkutella pudottamalla avantoon syöttejä ja muita houkutusaineita. Paikallaan pysyvän syöttäjän käyttö on kielletty, mutta erillisen syöttisuppiloiden käyttö sallittu.
Mikäli syöttimäärää rajoitetaan, tulee tuomarin/valvojan ne tarkistaa. Harjoittelun ja kilpailun jälkeen jäljelle jääneitä syöttejä ei saa heittää avantoon.

Ruudun sisäpuolelle saavat mennä ainoastaan kilpailijat ja valvojat. Kilpailijat eivät saa avustaa millään tapaa toisiaan, lukuun ottamatta ensiapua. Tuomarin luvalla on mahdollista vaihtaa rikkoutunut jääkaira.
Aloitusmerkin jälkeen kilpailijat eivät saa poistua ruudun ulkopuolelle.

9 § Kilpailijaa koskevat muut määräykset:
- Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.
- Kilpailija ei saa käyttää kulkuvälinettä kilpailuruudussa. Liikuntarajoitteiset voivat anoa erivapautta kilpailun tuomarineuvostolta.
 - Kilpailuruudun ulkopuolella kairan terän oltava suojattu. Kilpailun aikana teräsuojaamatonta jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn.
- Jäänaskalien käyttöä suositellaan.
- Radiopuhelimen, kaikuluotaimen ja muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty. Tuomarineuvosto voi kuitenkin hakemuksesta lääkärintodistusta vastaan antaa luvan akkuporakonekäyttöisen kairan käyttöön.
- Houkuttimien ja hajusteiden kuten mäskin, ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen veteen kilpailualueella ja sen läheisyydessä (10 m) on kielletty kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana.

10 § Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat.
Sijoituksen osakilpailussa ratkaisee kalojen paino. Kussakin sarjassa suurimman saaliin saanut saa yhden pisteen, toiseksi tullut kaksi pistettä jne. Saalispainojen mennessä tasan tai kilpailijoiden jäädessä kaloitta, kilpailijat saavat jakamiensa sijojen edellyttämän pistemäärän keskiarvon.

Esim. 1: kaksi kilpailijaa jakaa 5. sijan saavat (5+6):2 = 5,5 pistettä kumpikin.  
Esim. 2: 30 kilpailijasta 4 jää kaloitta.  Kilpailijat jakavat sijat 27-30. Saaden kukin (27+30):2= 28,5 pistettä.

Molemmissa osakilpailuissa saadut pisteet lasketaan yhteen: vähiten pisteitä saanut kilpailija on voittaja
Jos kahden tai useamman kilpailijan pistemäärä on sama, molempien osakilpailujen yhteenlaskettu kokonaissaalismäärä ratkaisee sijoituksen.
Jos saman pistemäärän saaneiden kilpailijoiden molempien osakilpailuiden yhteenlaskettu saalis on yhtä suuri, voittaa toisessa osakilpailussa enemmän saalista saanut kilpailija.
Jos saalismäärät mitalisijoilla ovat samat, jaetaan sijoitukset ja jätetään seuraava mitali jakamatta. Muilla sijoilla ratkaisee arpa.
Vain yhteen osakilpailuun osallistuva kilpailija sijoittuu tulostaulukon loppuun.

11 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

12 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailujaosto voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle konsulentille.

13 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

14 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.